Koncerty LIVE bezpieczne!
Koncerty LIVE bezpieczne!

Koncerty LIVE bezpieczne!

https://www.primaverasound.com/en/news/resultados-estudio-prima-cov

Badanie PRIMA-CoV spełnia swój pierwszorzędowy punkt końcowy, bez zakażeń SARS-CoV-2 podczas koncertu na żywo

30 grudnia 2020 r

Primavera Sound, Fundacja Walki z AIDS i Chorobami Zakaźnymi oraz Szpital Uniwersytecki Germans Trias i Pujol w Badalonie (Barcelona), publikują wyniki badania PRIMA-CoV z satysfakcją, że przeprowadzili rygorystyczne badanie kliniczne, które może być bardzo przydatne w spojrzenie na przyszłe obchody wydarzeń w obiektach zamkniętych: żaden z uczestników imprezy Sala Apolo 12 grudnia 2020 (koncert bez bezpiecznego dystansu i z wcześniejszym pokazem antygenowym i testami PCR) nie został zarażony koronawirusem. https://www.sala-apolo.com/en/event/la-bien-querida-2109

Oprócz podziękowań wszystkim uczestnikom tego badania za ich zaangażowanie i bycia dumnymi z wysiłku całego personelu, który pracował przy jego realizacji, pragniemy podziękować wszystkim współpracownikom inicjatywy Back On Track, bez których to badanie by się nie odbyło. nie były możliwe: Last Tour, Live Nation, Apolo, Brunch-In, Universal Music Group, GTS, Sony Music, Cruïlla, Razzmatazz, BBF, Jägermeister, SGAE, Madness Live, Palau Sant Jordi (BSM), Vampire Studio, Sala Zero, Palm Fest, Ticketmaster, ReCup, The Wild Seeds, Taller de Músics, Fundació Banc Sabadell oraz wsparcie ze strony ratusza w Barcelonie i Generalitat de Catalunya za pośrednictwem ICUB i ICEC.

Oto szczegóły wyników badania PRIMA-CoV:

Badanie PRIMA-CoV jest randomizowanym badaniem klinicznym 1: 1, sprawdzającym hipotezę, że koncert na żywo wykonywany w bezpiecznych warunkach nie wiązałby się ze zwiększonym ryzykiem zakażeń SARS-CoV-2. Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną Szpitala Uniwersyteckiego Germans Trias i Pujol w Badalonie (Barcelona).

Spektakl odbył się 12 grudnia w sali Apolo w Barcelonie. Wszyscy uczestnicy podpisali świadomą zgodę, mieli 18-59 lat, nie mieli chorób współistniejących, nie mieszkali ze starymi kontaktami domowymi i nie zdiagnozowano u nich COVID w ciągu ostatnich 14 dni. Wszyscy z nich przeszli badanie przesiewowe w dniu wejścia z ujemnym wynikiem testu na obecność antygenu SARS-CoV-2, wykonane w wymazach z jamy nosowo-gardłowej przez personel medyczny.

Wewnątrz obiektu wdrożono również szereg środków bezpieczeństwa. Wewnątrz budynku znajdowało się wyznaczone miejsce do palenia na świeżym powietrzu ze ścisłą kontrolą liczby osób w tym miejscu. Strefa barowa (na 1600 osób) znajdowała się w pomieszczeniu uzupełniającym i tylko w tej strefie wydawano napoje. Napoje alkoholowe były dozwolone. Uczestnicy byli proszeni o zdejmowanie maski tylko podczas picia.

Przy wejściu na salę każdemu uczestnikowi wręczono certyfikowaną maskę z tkaniny N95. Noszenie maski było obowiązkowe przez cały czas trwania imprezy, ale w sali koncertowej (na 900 osób) nie było konieczności fizycznego dystansowania się, w której dozwolone było również śpiewanie i taniec.

Wszystkie przepływy powietrza i wentylację pomieszczenia zostały zoptymalizowane w dwóch pomieszczeniach, a wymiana powietrza była monitorowana podczas całego wydarzenia.

Koncert obejmował 4 występy: 2 sesje Dj i 2 koncerty z zespołami, łącznie przez 5 godzin. Mediana czasu spędzonego przez uczestników w koncercie wyniosła 2 godziny i 40 minut. Przepływ wszystkich uczestników wewnątrz obiektu został wcześniej zdefiniowany i oznaczony, wyraźnie rozgraniczony i obserwowany przez ekipę ochrony podczas wydarzenia. Wprowadzono środki mające na celu uniknięcie kolejek w toaletach, przy wejściu na koncert i przy wyjściu.

Zadowalające rezultaty

Wszystkich 1047 uczestników przesiewowych przed koncertem miało negatywny wynik antygenu. Badani zostali losowo przydzieleni 1: 1 do wejścia na koncert (ramię aktywne) lub nie (grupa kontrolna). Wszyscy z nich musieli wrócić po 8 dniach, aby powtórzyć drugi test SARS-CoV-2 rt-PCR w wymazach z nosogardzieli, aby zidentyfikować możliwe infekcje SARS-CoV-2. Maksymalna liczba osób, na które organy ochrony zdrowia zezwoliły na terenie obiektu, to 500 osób. Spośród nich 463 weszło na koncert, a 496 pozostało w grupie kontrolnej bez dostępu do sali koncertowej i zakończyło wizytę kontrolną.

W końcowej analizie zamiaru leczenia (ekspozycja ITT) żaden z 463 uczestników w grupie eksperymentalnej nie był zakażony SARS-CoV-2 (częstość 0%; 95% przedziały wiarygodności: 0% -0,7%) podczas oddział kontrolny (bez dostępu do koncertu) 2 z 496 uczestników było zarażonych (częstość 0,4%; przedziały wiarygodności 95%: 0,1% -0,8%).

Dwie zainfekowane osoby z gałęzi kontrolnej zostały wykryte za pomocą rt-PCR i testu antygenowego. Oboje cierpieli na łagodną chorobę kliniczną, która została zgłoszona do systemu opieki zdrowotnej i przeszła kwestionariusz epidemiologiczny oraz badanie kontaktowe.

Dlatego udział w koncercie z muzyką na żywo, w którym zastosowano szereg środków bezpieczeństwa, obejmujących negatywny test antygenowy na SARS-CoV-2 wykonany tego samego dnia, nie wiązał się ze wzrostem liczby zakażeń COVID-19.

W kwestionariuszu po wydarzeniu ci, którzy zostali losowo przydzieleni do pomocy podczas wydarzenia, powiedzieli, że podobał im się występ i że zachowywali się doskonale normalnie, nie czując się pod kontrolą kontroli bezpieczeństwa.

Badanie zostało przeprowadzone przez Fundację przeciwko AIDS i Chorobom Zakaźnym Szpitala Uniwersyteckiego Germans Trias i Pujol w Badalona (Barcelona) i zostało sfinansowane przez Primavera Sound. Naukowcy doceniają nieograniczone wsparcie tego prywatnego finansowania oraz ułatwienia, jakie Primavera Sound zapewnia we wdrażaniu wszystkich środków bezpieczeństwa określonych przed, w trakcie i po wydarzeniu w ramach badania klinicznego.

Dr Boris Revollo, drugi współbadacz, podkreśla, że ​​lista warunków zawartych w niniejszym badaniu jest łatwa do odtworzenia i może być eskalowana do innych zdarzeń.

Dr n. Med. Josep M Llibre, jeden ze współbadaczy projektu, uważa, że ​​te dane ilustrują rzeczywiste ryzyko transmisji SARS-CoV-2 podczas koncertów na żywo wykonywanych w bezpiecznych warunkach, w tym SARS-CoV tego samego dnia. 2 badania przesiewowe antygenów.

Kontekst badania

Udział w wydarzeniu sportowym lub koncercie należy do najbardziej ryzykownych działań związanych z COVID, a służby zdrowia odpowiednio ograniczyły pojemność miejsc lub nawet odwołały wszystkie wydarzenia.

Przemysł od dziesięcioleci gromadził niezbędną wiedzę, kreatywność i kulturę w zakresie planowania i realizacji głównych koncertów i festiwali w Barcelonie i na całym świecie. Mamy nadzieję, że te dane utorują drogę do bezpiecznych koncertów na żywo podczas pandemii COVID.

Podziękowanie

Obaj autorzy pragną wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim uczestnikom za ich udział we wszystkich badaniach i poinformować, że dane zostaną przesłane zarówno do czasopisma medycznego, jak i do organów opieki zdrowotnej.


https://www.primaverasound.com/en/news/resultados-estudio-prima-cov

The PRIMA-CoV study meets its primary endpoint, with no SARS-CoV-2 infections in a live concert

December 30, 2020

Primavera Sound, the Fight AIDS and Infectious Diseases Foundation and the University Hospital Germans Trias i Pujol in Badalona (Barcelona), publish the results of the PRIMA-CoV study with the satisfaction of having carried out a rigorous clinical trial that can be very useful with a view to the future celebration of events in indoor venues: none of the participants in the Sala Apolo event on December 12th (a concert without safety distancing and with a previous screening with antigen and PCR tests) was infected with coronavirus.

In addition to thanking all the participants in this study for their commitment  and being proud of the effort of all the personnel who worked to carry it out, we want to thank all the collaborators of the Back On Track initiative, without whom this study it would not have been possible: Last Tour, Live Nation, Apolo, Brunch-In, Universal Music Group, GTS, Sony Music, Cruïlla, Razzmatazz, BBF, Jägermeister, SGAE, Madness Live, Palau Sant Jordi (BSM), Vampire Studio, Sala Zero, Palm Fest, Ticketmaster, ReCup, The Wild Seeds, Taller de Músics, Fundació Banc Sabadell and the support of the Barcelona Townhall and the Generalitat de Catalunya through the ICUB and the ICEC.

These are the details of the results of the PRIMA-CoV study:

The PRIMA-CoV study is a randomized 1:1 clinical trial testing the hypothesis that a live concert performed under safe conditions would not be associated with an increased risk of SARS-CoV-2 infections. The study was approved by the ethics committee of the University Hospital Germans Trias i Pujol in Badalona (Barcelona).

The performance took place on December 12TH in the sala Apolo, in Barcelona. All participants signed an informed consent, had 18-59 years, no comorbidities, were not living with old household contacts, and had not been diagnosed of COVID during the last 14 days. All of them had a same-day entry screening with a negative SARS-CoV-2 antigen test performed in nasopharyngeal swabs by health-care personnel.

A series of safety measures were implemented inside the venue as well. There was a delimited outdoor place for smoking inside the building with a strict control of the number of people in the place. The bar zone (with a capacity of 1600 attendees) was located in a supplementary room and drinks were served only in that zone. Alcoholic beverages were allowed. Participants were asked to remove the face mask only when drinking.

A certified N95 cloth mask was given to every participant at the venue entrance. Mask wearing was mandatory during the entire event, but no physical distancing was required in the concert room (with a capacity of 900 persons), where singing and dancing was permitted as well.

All air flows and room ventilation were optimized in the two indoor rooms and air exchange was monitored along the entire event.

The concert included 4 performances: 2 Dj sessions and 2 live music with groups, during 5 hours overall. The median time the participants spent inside the concert was 2 hours and 40 minutes. The flow movement of all the participants inside the venue was previously defined and marked, clearly delimited, and observed by the security crew during the event. Measures were implemented to avoid queues in toilettes and in the concert entrance and the way out.

Satisfactory results

All 1047 participants screened before the concert had a negative antigen result. Subjects were randomly assigned 1:1 to go inside the concert (active arm) or not (control group). All of them  had to come back after 8 days to repeat a second SARS-CoV-2 rt-PCR in nasopharyngeal swabs to identify possible SARS-CoV-2 infections. 500 subjects was the maximum number allowed by healthcare authorities to be inside the venue. Of them, 463 entered into the concert and 496 remained in the control group with no access to the concert venue, and completed the follow-up visit.

In the final intention-to-treat analysis (ITT-exposed), none of the 463 participants in the experimental group was infected with SARS-CoV-2 (incidence 0%; 95% credibility intervals: 0% -0.7%) whilst in the control branch (without access to the concert) 2 of 496 participants were infected (incidence 0.4%; credibility intervals 95%: 0.1% -0.8%).

The two infected people from the control branch were detected by rt-PCR and by antigen test. Both suffered from a mild clinical illness, which was reported to the health system and underwent an epidemiological questionnaire and contact study.

Therefore, attending a live music concert staged with a series of security measures that included a negative antigen test for SARS-CoV-2 done on the same day, was not associated with an increase in COVID-19 infections.

In a post-event questionnaire, those who were randomised to assist at the event said that they enjoyed the performance, and that they had behaved perfectly normally without feeling under the scrutiny of security controls.

The study has been performed by the Foundation against AIDS and Infectious Diseases of the University Hospital Germans Trias i Pujol in Badalona (Barcelona), and was funded by Primavera Sound. The researchers appreciate the unrestricted support of this private funding, and the facilities given by Primavera Sound to the implementation of all safety measures defined before, during and after the event in the clinical trial.

Boris Revollo, MD, PhD, the other co-investigator, highlights that the list of conditions included in the present study are easily reproducible and could be escalated to other events.

Josep M Llibre, MD, PhD, one of the co-investigators of the project, believes these data illuminate the real risk of SARS-CoV-2 transmission in live concert events performed with safe conditions, including a same-day SARS-CoV-2 antigen screening.

Context of the study

Attending a sporting event or a concert have been included among the most risky COVID activities, and health care authorities have correspondingly reduced the capacity of the venues or even cancelled all the events.

For decades, the industry has been accumulating the necessary knowledge, creativity, and culture surrounding the planning and implementation of major concert and festival activities in Barcelona and around the globe. Hopefully these data will pave the way to safe live concerts during the COVID pandemic.

Acknowledgements

Both authors would like to express the utmost gratitude to all the participants for their involvement along all the study and report that data will be sent to both a medical journal and to health care authorities.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *