Wariant Delta czy Indian – wpływ na świat rzeczywisty? Teraz mamy DANE!
Wariant Delta czy Indian – wpływ na świat rzeczywisty? Teraz mamy DANE!

Wariant Delta czy Indian – wpływ na świat rzeczywisty? Teraz mamy DANE!

https://goralskieveto.org/media/extra/TtOu7jx3snQ.en.txt

00:00
OK, kluczowa aktualizacja tego wariantu, a zobaczysz, że jest
link do pobrania tego krótkiego filmu poniżej, udostępnij go, aby ludzie go zrozumieli
więc wariant delta różni się od wariantu indyjskiego
wszyscy są zdezorientowani właściwie wariantem delta
to indyjski wariant, który został właśnie przebadany
więc każdy musi zrozumieć, że teraz ten raport właśnie wyszedł
od zdrowia publicznego anglii i to wszystko wyjaśnia
oto dane dotyczące wariantów, a fiolet to delta lub
wariant indyjski i widzimy, że od początku kwietnia absolutnie zdominował wszystkie
przypadków w Wielkiej Brytanii, więc już w połowie kwietnia było 10
było to 50 przypadków na początku maja i 75 do połowy maja, a teraz jest ładnie
prawie wszystkie 90, więc jeśli jest to problematyczne, niebezpieczne
wariant spowodowałby już w ciągu ostatniego miesiąca lub dwa ogromne skutki
00:01
dobrze, spójrzmy tutaj, właśnie zebrane dane rządowe idą w górę
17 czerwca możesz to sprawdzić, to wszystkie dane rządowe
i możesz zobaczyć wpływ hospitalizacji, który dodamy na zielono
linię trendu wykorzystamy za chwilę i nałożymy ją na siebie
wykres wariantów, więc wróćmy do naszego wykresu wariantów
fioletowy to wariant delta lub indyjski i oczywiście jest przejęty
w ciągu ostatnich kilku miesięcy w Wielkiej Brytanii i dodamy naszą hospitalizację
rzeczywisty wpływ sarsko v2 i oto linia, a zauważysz
że ponieważ ten wariant przejął całkowicie przez kilka miesięcy
skutecznie nic się nie wydarzyło rzeczywisty wpływ na świat lub hospitalizacje
i to jest jasne jak dzień i nie popełnijcie błędu, chłopaki
to nie jest projekcja to nie modelowanie to nie hipoteza to nie jest
oszacowanie tego jest dowodem de facto dowodem empirycznym
że wariant nie wnosi do niczego zbyt wiele
00:02
pod względem wpływu na świat rzeczywisty, więc teraz już wiesz
tylko śmiercionośne warianty lub polityczni straszydła, no cóż, to nie jest zabójcze
warianty, o których wiemy, że mamy na to dowód, więc jest to politycznie przerażające
i wszystkie te rzeczy, które widziałeś, aby odebrać ci wolność
cóż, to było polityczne przerażające i podrabiane i
Przypominam, że mamy teraz dowód z prawdziwego świata
tak jest nie projekcja nie modelowanie
nie stawiaj hipotez, więc możesz powiedzieć wszystkim znajomym, że pobierają
wideo poniżej i rozejrzyj się tam, aby ludzie mieli pojęcie, co się dzieje
dziękuję, nie zapomnij zasubskrybować, a także kliknąć tę małą ikonę dzwonka
aby upewnić się, że jesteś poinformowany i możesz przeciwdziałać niektórym z bardziej korporacyjnego stylu
nauka, która tam jest, więc wszystkie linki znajdują się w polu opisu poniżej
a także bardzo doceniam wszystkich moich zwolenników paypal i patreon
00:03
i każdy, kto może nadal mnie wspierać
Dostarczenie wszystkich materiałów, które robię, jest bardzo doceniane, więc dziękuję
Google Translate
Original text
much nearly all of them 90 so if this is a problematic dangerous
Contribute a better translation

00:00
okay guys crucial update on this variant thing and you’ll see there’s a
link to download this short video below please share it so people understand it
so delta variant is it different from the indian variant
everyone’s confused well actually the delta variant
is the indian variant it was just rebadged
so everyone needs to understand that now this report just came out
from public health england and it explains everything
here’s the data on the variants and we see the purple here is the delta or
indian variant and we see from early april it has absolutely dominated all the
cases in the uk so it was 10 already in mid-april
it was 50 of the cases in early may and 75 by mid-may and now it’s pretty
much nearly all of them 90 so if this is a problematic dangerous
variant it would already have caused in the past month or two enormous impacts
00:01
right well let’s look here’s government data just taken goes right up
the 17th of june you can look it up this is all government data
and you can see the hospitalization impact we’ll add in a green
trend line we’re going to use this in a moment and we’ll superimpose it over
the variant graph so back to our variant graph
purple is the delta or indian variant and it’s obviously taken over
over the past couple of months in the uk and we’ll add in our hospitalization
real world impact of sarsko v2 and here’s the line and you’ll notice
that as this variant took over completely over a couple of months
effectively nothing happened the real world impact or hospitalizations
and this is clear as day and be under no mistake guys
this is not a projection it’s not modeling it’s not hypothesizing it’s not
estimating this is a de facto proof an empirical proof
that the variant doesn’t add up to anything much at all
00:02
in terms of real world impact so there you go now you know
so deadly variants or political scarians which is it well it ain’t deadly
variants we know that we have proof of that now so it’s political scariest
and all this stuff you saw to take away your freedoms
well that was political scary and mongering and
i remind you we now have real world proof
that that is the case not projecting not modeling
not hypothesizing so there you go you can tell all your friends download the
video below and get it around there so people have a clue what’s going on
thank you don’t forget to subscribe and also to hit that little bell icon
to make sure you’re informed and get to counter some of the more corporate style
science that’s out there so all the links are in the description box below
and also really appreciate all my paypal and patreon supporters
00:03
and anyone else who can continue to support me
to provide all the material that i do it’s highly appreciated so thank you