3 fale śmierci i chorób – konsekwencja globalnej indoktrynacji.
3 fale śmierci i chorób – konsekwencja globalnej indoktrynacji.

3 fale śmierci i chorób – konsekwencja globalnej indoktrynacji.

Francuski laureat Nagrody Nobla za odkrycie wirusa HIV wyraża obawy, że ludzie po szczepieniach będą chorowali i umierali. Oto co ma do powiedzenia:

https://goralskieveto.org/media/extra/tES6uToZW8k.en.txt

00:00
 mam pytanie, nie jestem pewien, czy było to omówione wcześniej, jak um
 jakie są ramy czasowe uh, czy znasz szkody, które widzisz?
 i w jakiej kolejności, więc kiedy myślisz jak pierwszy?
 większa grupa ludzi umrze od szczepionek i od
 z czego dokładnie i co myślisz, jak to będzie
 wiesz, podążaj za tym, że pierwsza fala, którą widzę, jest na różne sposoby
 prawdopodobnie związane z toksycznym działaniem samego białka kolczastego druga fala
 to warianty jony odporne na
 szczepionka i wyselekcjonowana ze względu na ich mutację
 więc ostatnią, ostatnią falą, która trwałaby bardzo długo, może być
 niektóre efekty neurologiczne, ponieważ niektóre z sekwencji
 00:01
 wirusa są zbliżone do sekwencji związanej z jonami
 więc oznacza to białka, które są pofałdowane w sposób, który również indukuje
 nowe złe fałdowanie lub podobne białka, więc mają wpływ na
 zwyrodnienia choroba Jakuba na skrzyżowaniu dróg, ale prawdopodobnie cała neurologiczna
 choroba neurodegeneracyjna, w której pierwiosnek może być przedkrztusiem, czyli alzheimerem
 choroby i parkinsona, ale możliwe, że niektóre osoby z dietą
 tak zwana choroba przyczynowa jest to możliwe, ale zajmie to więcej czasu
 więc i uh właściwie byłem uh zmęczony faktem, że inna jakość wieku
 co nie ma nic wspólnego z wirusem, ale to ma związek chemiczny
 zostały ostatnio pokazane przez grupę pracowników na wschodnim wybrzeżu zjednoczonych
 00:02
 stwierdza, że ​​istnieją pewne nowe generatywne efekty generatywne samochodów, co oznacza ludzi
 na szczurach karmionych glifosatem nie wykazują zbyt wiele
 choroba, ale ich pierwsze drugie i trzecie pokolenie
 czy pokazują raka również chorobę organizacyjną, więc wydaje się, że są?
 efekt transgeneracyjny epigenetyczny nazywamy to efektami epigenetycznymi
 i może to również mieć wpływ na efekt wirusa, który może mieć pewien wpływ
 nie na ludziach, ale na ludziach, którzy chcą się zrodzić dla tych ludzi
 ok, więc to jest najbardziej niebezpieczne, ale będzie
 być bardzo trudne do pokazania, bo zajmie to trochę czasu
 niektórzy lekarze i naukowcy powiedzieli nam, że tak szybko, jak…
 00:03
 rzeczywista fala grypy zaczyna się jesienią i zimą i wiosną
 ci, którzy zostali zaszczepieni lub wielu z tych, którzy zostali zaszczepieni, zrobi to
 pokazać efekty tego wzmocnienia zależnego od przeciwciał ade
 czy widzisz to również jako zagrożenie, a co z problemem autoimmunologicznym?
 choroby autoimmunologiczne, takie jak stwardnienie rozsiane, również by wzrosły go
 ale zajmie to trochę czasu i znowu będzie trudno
 jeśli masz lekarza, który mówi, że ma coś wspólnego ze szczepionką, to będzie
 być trudniejsze do pokazania, więc bardzo ważne jest, abyśmy to teraz pokazali, wiesz
 na efekt pierwszej fali na imprezie szpiegowskiej sam wiesz
 00:04
 przed my wcześniej przed co myślisz o reprodukcji wpływ na
 reprodukcja z kobietami iz mężczyznami jak się masz jak oceniasz to
 wydaje się, że nikczemny ma jakiś wpływ, zwłaszcza u kobiet
 a także wpływ na ich życie reprodukcyjne, znasz mistrza
 to wspaniała kreacja, więc tak, to dotknie wiele kobiet
 a ponieważ to nowe, możesz zapytać, aby ludzie pytali dlaczego o tak
 myślę, że to bardzo, bardzo szanuję, przepraszam, mamy ten program, który
 prosimy ludzi o zmierzenie tego, co już powiedział Rein, aby zmierzyć?
 d-dimery i pomiar trombocytów w celu rozpoznania
 00:05
 kiedy zaczyna się trombo grosz to konsumpcja trombopini i ponieważ
 robimy to przed wstąpieniem przed szczepieniem
 a tydzień później i chcemy to udowodnić
 że jest efekt kolców i efekt and
 zakrzepica bardzo bardzo i słyszymy tylko, że się zaczyna
 już jeden dzień po szczepieniu i trwa przez
 kilka dni i może rośnie, więc nie wiemy, jak długo mi zostało i tam
 to kolejny problem, że mrna
 może być uh może być częścią dostać część DNA z rytuałem?
 z mechanizmem rytualnym, takim jak linia pierwsza i
 i inne mechanizmy, które mogą sprawić, że tak, a jeśli tak, to zostało
 00:06
 opublikowane, więc jest artykuł autorstwa DNA i wstawiony do genomu
 dobrze jest mieć świadomość, że jesteśmy produktem bardzo długo
 ewolucja selekcji, więc nie jesteśmy tu przypadkiem, że nasz
 organizacja jako organizm biologiczny jest bardzo złożona i nie powinniśmy dotykać
 do naszego genomu, myślę, że hackowanie oprogramowania życia, tak myślę
 fajną rzeczą jest to, że życie nie jest jednokierunkowe, ale zawsze jest rekurencyjne
 jeśli zmienisz coś jeśli powiesz zmień jedną rzecz zmienisz wszystko
 absolutnie wszystko jest ze sobą powiązane, to naprawdę głupie robić to, co robią
 00:07
 ludzie są samozadowoleni i wiele osób po prostu zamyka oczy
 bo wielu ludziom łatwiej w to uwierzyć
 jest tam niebezpieczny wirus, niż zdać sobie sprawę, że to ich
 własny rząd i bardzo bogaci ludzie, którzy nimi zarządzają
 przemysł farmaceutyczny i technologiczny, który ich oszukuje00:00
i have a question i'm not sure if this was uh discussed before like um
what what what's the time frame of the uh do you know the damages that you see
and in what like um order so when do you think like the first
major like larger group of people will die from the vaccines and from
from what exactly and what you think how that will
you know follow suit there are different ways the first wave i see
probably linked to the toxic effect of the spike protein itself the second wave
would be that of variants the ions resistant to the
vaccine and selected because of their mutation
so the last the the last wave which would last very long could be
some neurological effects because some of the sequence

00:01
of the virus are close to sequence related to ions ions
so it means proteins which are folded in a way which also induce
new uh bad folding or the similar proteins and so they have effect on
degenerations a crossroad jacob disease but probably all the neurologic
neurodegenerative disease in which primo could anterine it means alzheimer's
disease and parkinson's but it's possible that some people with diet
so-called causal disease it's possible but it will takes more time
so and uh actually i was uh tired by the fact that another quality of age
which has nothing to do with the virus but this is chemical have
been shown recently by a group a worker in in the east coast of the united

00:02
states that there are some new generative car generative effects it means people
on rats and that's fed with glyphosate they don't show much the
disease but their first second and third generation
do they show cancer also an organization disease so it seems there is some
transgenerational effect epigenetic we call we call it epigenetic effects
and this could also happen to the virus effect it could have some effect
not on people but in the people that wish are born to those people
okay so that's actually the most dangerous but it will
be very difficult to show because it will take some time
some of the doctors and scientists told us that uh as soon as

00:03
the actual flu wave starts in the fall and in the winter and in the spring
those who got vaccinated or many of those who got vaccinated will
show the effects of this ade antibody dependent enhancement
do you see that as a danger as well yes and what about the autoimmune problem
autoimmune disease like uh multiple sclerosis would go up as well
but it will take some time and again it will be difficult
if you have uh the doctor which says something to do with the vaccine it will
be more difficult to show so it's very important that we show it now you know
on the first wave effect on the spy party in itself you know

00:04
before we before before what do you think about reproduction the the effect on
reproduction with women and with man how do you how you do you judge on that
it seems that despicable has some effect especially in women
and also the effect on their uh on their reproductive lives you know the master
is tremendous creation so yes you this will touch many women
and since it's new you can we can ask make people asking why oh yes
i think it's very very respectful sorry we have this we have this program that
we ask people to measure uh what what already reiner said to measure the
d-dimers and to measure thrombocytes to recognize

00:05
when there starts a trombo penny the consumption trombopini and because
we we do it before the in before the vaccination
and one week after and we want to we want to prove with it
that uh there is the effect of the spikes and there is the effect of
thrombosis very very and all we hear is that it starts
already one day after the vaccination and it lasts for for
several days and perhaps it grows so we don't know how long it left and there
is another problem that the that the the mrna
might be uh might be get part of the get part of the dna with the ritual
with a ritual mechanism like uh line one and
and other mechanisms that may make yes and if this is the case it has been

00:06
published so there is a paper by the dna and inserted in the genome
it's alright well to be conscious that we are the product of a very long
evolution selection and so we are not here by chance that our
organization as a biological body is very complex and we should not touch
into our genome uh i think hacking the software of life yeah i think
the nice thing is that life is not unidirectional but it's always recursive
if you change some if you say change one thing you change everything
absolutely everything is linked it's really stupid to to do what they are doing

00:07
people are complacent and many people simply shut their eyes close their eyes
because it is easier for many people to believe that
there's a dangerous virus out there than it is to realize that it's their
own government and very rich people who run these
pharmaceutical and tech industries who are deceiving them